องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2564
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

 
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริ...
       งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอา...
 
  สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรร...
  โครงการอบรคุณธรรมและมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและสม...
  โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือ...
  งานวันท้องถิ่นไทย 2558
  กิจกรรมงานวันเด็กพ.ศ.๒๕๕๗
  โครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรา...
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมฟ้ามือบ่...
  โครงการร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
  ฝึกอบรมทบทวน(อปพร.)อบต.ดอนดั่ง
  รับใบเกียรติบัตรอบต.ดอนดั่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้