องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

ผด.๑
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาพัสดุ รายการ/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดส่งมอบ
(วัน)
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
๑. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ บริหารงานทั่วไป ๖๗๙,๒๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๒. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๓. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๔. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง บริหารงานทั่วไป ๕๕๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๕. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลประจำปี บริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๖. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง บริหารงานทั่วไป ๒๕๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานทั่วไป ๑๒๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๘. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล การรักษาความสงบภายใน ๑๐๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๙. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริการส่วนตำบลดอนดั่ง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๐. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน บริหารงานทั่วไป ๗๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๑. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๒. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๓. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารงานทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๔. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๕. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๖. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
ผด.๑
-๒-
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาพัสดุ รายการ/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดส่งมอบ
(วัน)
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
๑๗. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ   ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๘. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุอื่นๆ(จัดซื้อน้ำดื่ม) บริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๑๙. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผด.๑
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาพัสดุ รายการ/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดส่งมอบ
(วัน)
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
๑. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๒. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานทั่วไป ๒๕,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๓. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุสำนักงาน บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
๔. ต.ค.๕๖-ต.ค.๕๗ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ - - ตกลงราคา ๓๐  
 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556