องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง  ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา  การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
         
                  
                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ลงวันที่  1 มีนาคม 2561  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง นั้น และได้กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่  8 พฤษภาคม  2562 นั้น เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง มีภารกิจสำคัญในเวลาดังกล่าว  จึงขอเปลี่ยนแปลงวัน  เวลาและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ใหม่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก.)กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
วัน-เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 -12.00 น
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
                    
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕62
 
 
      สุบรรณ์   เมิกข่วง
        (นายสุบรรณ์    เมิกข่วง)
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2562