องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง  การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3
*********************
                                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (2561-2563) จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น      
 
                             บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  9 /๒๕60  เมื่อวันที่      กันยายน ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๗.๒/ ๒๘๘๐๘  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕60
 
                                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๓,๑๔,๑๘,๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  
 
               จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3  มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60   ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3   
         
                                ประกาศ  ณ  วันที่   2     เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒2561
                                                            (ลงชื่อ)     
              ( นายสุบรรณ์   เมิกข่วง )
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560