องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +  นายสุบรรณ์  เมิกข่วง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@dondang.go.th
 
  ชื่อ + นายสมศักดิ์ คำพรม
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@dondang.go.th
 
 
  ชื่อ + นายธีระ อ้วนสา
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@dondang.go.th
 
  ชื่อ + นางสุพรรษา     แก้วคุณ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด 
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@dondang.go.th
 
  ชื่อ + นางภิญญดา หัสโรค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@dondang.go.th
 
  ชื่อ + นายสว่าง ฤทธิค่อม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@dondang.go.th