องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาบุคลากร ปี2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ……………………………. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) และแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561-2563 และแผนยุทธศาสตร์ ปี2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 (ลงชื่อ) (นายสุบรรณ์ เมิกข่วง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร ปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ