องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มรกาคม 2557

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
๑.

จัดซื้อน้ำมัน  ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๗

๑๓,๘๒๓.-บาท ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร
หนองสองห้อง  จำกัด
๑๓,๘๒๓.-บาท
สหกรณ์การเกษตร
หนองสองห้อง  จำกัด
๑๓,๘๒๓.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๒. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน   เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบลดอนดั่ง  ตามโครงการ “ กิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ    ประจำปี  ๒๕๕๗ ” ๑๐,๖๒๒.-บาท ตกลงราคา ร้านมั่นคงพานิชย์
๑๐,๖๒๒.-บาท
ร้านมั่นคงพานิชย์
๑๐,๖๒๒.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๓. จัดซื้อขนม    เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนภายในตำบลดอนดั่ง  ตามโครงการ “ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗ ” ๒๙,๐๘๐.-บาท ตกลงราคา ร้านดรีมมินิมาร์ท
๒๙,๐๘๐.-บาท
ร้านดรีมมินิมาร์ท
๒๙,๐๘๐.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๔. จัดซื้อผ้าห่มใยสังเคราะห์  ตามโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ   ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ ๙๙,๗๒๐.-บาท ตกลงราคา ร้านสยามอินเตอร์ เซลส์
๙๙,๗๒๐.-บาท
ร้านสยามอินเตอร์ เซลส์
๙๙,๗๒๐.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๕. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗
๖,๑๐๐.-บาท ตกลงราคา ร้าน  PM  COMPUTER
๖,๑๐๐.-บาท
ร้าน  PM  COMPUTER
๖,๑๐๐.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๖. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗   ๒๓,๙๓๒.-บาท ตกลงราคา ร้านมั่นคงพานิชย์
๒๓,๙๓๒.-บาท
ร้านมั่นคงพานิชย์
๒๓,๙๓๒.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๗. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ๕,๐๒๐.-บาท ตกลงราคา ร้านมั่นคงพานิชย์
๕,๐๒๐.-บาท
ร้านมั่นคงพานิชย์
๕,๐๒๐.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๘.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๒,๔๒๐.-บาท ตกลงราคา ร้านเคพีดอทคอม
๒,๔๒๐.-บาท
ร้านเคพีดอทคอม
๒,๔๒๐.-บาท
มีสินค้า ราคาถูก ต่อรองราคาได้
๙. จ้างเหมาบริการตำแหน่งเวรยามเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการของ อบต.ดอนดั่ง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕,๐๐๐.-บาท ตกลงราคา นายจำลอง      คิมเมย์
๕,๐๐๐.-บาท
นายจำลอง      คิมเมย์
๕,๐๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๐. จ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕,๐๐๐.-บาท ตกลงราคา นางสงบ  สมอคำ
๕,๐๐๐.-บาท
นางสงบ  สมอคำ
๕,๐๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
 

 

 

-๒-

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม   ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
๑๑. จ้างเหมาบริการในการเก็บขนขยะในหมู่บ้านเสรีชล  หมู่ที่ ๑๐ ในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗     ๓,๐๐๐.-บาท ตกลงราคา นายนงค์  ศรีจันทร์
๓,๐๐๐.-บาท
นายนงค์  ศรีจันทร์
๓,๐๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๒. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง  ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๔,๒๐๐.-บาท ตกลงราคา เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง
๓๔,๒๐๐.-บาท
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ดอนดั่ง
๓๔,๒๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๓. จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ๖,๓๐๐.-บาท ตกลงราคา ร้านเรืองยศ
๖,๓๐๐.-บาท
ร้านเรืองยศ
๖,๓๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง  อบต.ดอนดั่ง  รถยนต์กู้ชีพ  ยี่ห้อ  Ford หมายเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแก่น รหัส ๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒   ๑,๕๐๐.-บาท ตกลงราคา นางวนิดา      ดีเดิม
๑,๕๐๐.-บาท
นางวนิดา      ดีเดิม
๑,๕๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๖. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง  อบต.ดอนดั่ง  ยี่ห้อ  ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๑๖๖๒ ขอนแก่น  รหัส  ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ ๑๗,๑๐๙.๓๐ บาท ตกลงราคา บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล
๑๗,๑๐๙.๓๐ บาท
บจ. โค้วยู่ฮะเมืองพล
๑๗,๑๐๙.๓๐ บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๗. จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง  อบต.ดอนดั่ง  รถยนต์กู้ชีพ  ยี่ห้อ  Ford หมายเลขทะเบียน ผก ๒๗๐๑  ขอนแก่น รหัส ๐๐๑ -๕๑-๐๐๐๒     ๒,๘๖๗.๖๐ บาท ตกลงราคา บริษัท  ขอนแก่นสหชัย
มอเตอร์  เซลส์  จำกัด
๒,๘๖๗.๖๐ บาท
บริษัท  ขอนแก่นสหชัย
มอเตอร์  เซลส์  จำกัด
๒,๘๖๗.๖๐ บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๘. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านหินแร่  หมู่ที่ ๗  ตำบลดอนดั่ง –บ้านหนองกุง   หมู่ที่ ๑๐   ตำบลคึมชาด ๔๕,๐๔๖.-บาท ตกลงราคา ร้านพิมพ์ชนก
๔๕,๐๔๖.-บาท
ร้านพิมพ์ชนก
๔๕,๐๔๖.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๑๙.

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์  ยี่ห้อ  hp laserjet  ๑๓๐๐  

รหัส ๔๘๐-๔๖-๐๐๐๘ และเครื่องคอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ  LG 

รหัส ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๙

๓,๕๕๐.-บาท ตกลงราคา ร้านเคพีดอทคอม
๓,๕๕๐.-บาท
ร้านเคพีดอทคอม
๓,๕๕๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
๒๐.

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ  Powell  Computer  Manufacturing รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๓

๔,๖๐๐.-บาท ตกลงราคา ร้านเคพีดอทคอม
๔,๖๐๐.-บาท
ร้านเคพีดอทคอม
๔,๖๐๐.-บาท
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
 
 

     (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ                     (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ        (ลงชื่อ)...........................................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

                    ( นางบุษบง         ไชยนิล)                                                              ( นางภิญญดา       หัสโรค์ )                                                        (นายสมศักดิ์       คำพรม)
 


    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มรกาคม 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ