วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ป(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล(สำนักปลัด)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกตฃคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 186 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่เขียน-โคกขวาง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 181 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่สุภา แสงลุน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)