วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ขอ 7468 ขอนแก่น รหัส 001-65-0004 (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซต์ (พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เว็ปไซต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งสถานที่ และอาคารสำนักงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง