วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่และชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง