วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างถนนคนเดิน สาย1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง