วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา จากนานายทองสุข ทาอุสาห์-บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์
1  เม.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาจนแล้วเสร็จพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกีน ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง