วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในตำบลดอนดั่ง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในตำบลดอนดั่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 1000 VA 500 Watt จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบสองบาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง