วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางรวิพร เข็มไทย ถึงหน้าบ้านนางบุญร่วม บุญหลิม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรหมประชานิมิตไปบ้านหินแร่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รหัส 480-55-0016, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รหัส 416-62-0030 และเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รหัส 416-64-0032 (กองคลัง)จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง