วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างรถและเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างรถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง (ไป-กลับ ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง