วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่และชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังยุง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหนองแวงน้อย หมู่่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง