วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 btu จำนวน 2 เครื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75x180 ซม. จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กขนาดสองบาน (มอก.) จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กขนาดสองบาน (มอก.) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง