วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน (2301) บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดทองประสานเชื่อมถนนทางหลวงชนบท บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายห้วยฝายใหม่ ไปบ้านโนนสะอาด บ้านโนนทัน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยสายดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยฝายใหม่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง