วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไปโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายจันสี พฤษการณ์ ไปหนองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม,วิทยากร,เจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อยบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดทองประสานด้านทิศเหนือจรดถนน รพช. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง