วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมูที่ 2 บ้านกระหนวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมูที่ 2 บ้านกระหนวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 บ้านกระหนวน -บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านกระหนวน ตำบลดอนดั่ง
24  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ยี่ห้อ FUJI Xerox รหัส 417-64-0004 จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 207 ไปหนองไข่ผำ บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้โรงเรียน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายไปนานายทองใบ พันโยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง