วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตรสายจากห้วยฝายใหม่ไปบ้านหนองแวงน้อย บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1662 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง