วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายข้างศูนย์ กศน.ไปโรงสี นายมนีจักร ปุ่มสีดา บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายทางหลวงแผ่นดิน (2301)-หน้าวัดโนนรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-58-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในตำบลดอนดั่ง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง