วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรและคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3,ซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังม่วง ซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,จดทะเบียนโดเมนเนม,สำรองข้อมูลใน sever เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงไม้อัด ขนาด 244x202 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากบ้านแม่กนกวรรณ ถึงนาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง