วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญถิ่น บุญชัย ไปสายบ้านหนองกุงไปบ้านชาดใหญ่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหินแร่-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ก่อนปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 และช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง