วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนายจันทร์ เจริญ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเข้าบ้านแม่ดวน วัดทุ่งใหญ่ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง