วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดทองประสานด้านทิศเหนือจดถนน รพช. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางข้ามลำห้วยลำดวน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางหนูเกณฑ์ไปวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง