วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 10 ตุลาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมลอกร่องระบายน้ำ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศรีนวล ไปนานางเย็น มอไธสง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง