วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากบ้านพ่อกา-ห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายโนนทันเชื่อมถนนทางหลวงชนบทไปนาเชือก บ้านโนนทัน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากห้วยฝายใหม่เชื่อมทางหลวงชนบทคึมชาดไปนาเชือก บ้านโนนทัน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้าน-โคกขวาง บ้านโนนทัน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากบ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8 ถึงวัดห้วย บ้านหินแร่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างพาหนะรถยนต์ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง