วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง