วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างพาหนะรถยนต์ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายถินไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลำพัน นากูล-หนองโพด บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประมัย บุตรนอก - บ้านนายอุดม อาจจุลลา บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิต ถึงทางหลวงชนบท หนองสองห้อง-นาเชือก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหน้าบ้าน นางฉวีวรรณ ทาอุตสาห์-นานายหนูหว่าน วิเชียร บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากโนนทองหลางไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง