วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากโนนทองหลางไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประบาดาลหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมทางรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านหนองกุง บ้านดอนดั่ง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง