วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 811 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุง (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหน้าบ้านนางสาวถิรพร อุดม ถึงถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ขอ 7468 ขอนแก่น รหัส 001-65-0004 (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซต์ (พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เว็ปไซต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง