วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง