วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังม่วง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต (ถังขยะ) ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต, จดทะเบียนโดเมน, สำรองข้อมูลใน Server เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง