วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI xerox รหัส 417-64-0004 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 19 วันทำการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง