วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูลำห้วยภายในตำบลดอนดั่ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์และแบบพิมพ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง รวม 10 หน่วย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายจากโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองวัดป่า ตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินสายจากถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่ไปบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม ตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง