วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ก่อนปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 และช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรและคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3,ซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังม่วง ซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต,จดทะเบียนโดเมนเนม,สำรองข้อมูลใน sever เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง