วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากปั้มน้ำมันถึงนาพ่อทวี บ้านหินแร่ หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากวัดห้วยถึงโนนบ้านร้าง บ้านหินแร่ หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายวัดห้วยด้านทิศเหนือ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองแก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 hp บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง