วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยทำการเทคอนกรีตขยายผิวจราจรสองข้างทาง บ้านหินแร่หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการคันดินกั้นน้ำโคกหมาจอก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร สายแยกวัดสุตคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรจากนานายดอน แสงลุน เชื่อมถนนหนองสองห้อง-ต.ดอนดู่ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง