วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิตร บ้านดอนดั่งหมู่ที่1 ไปบ้านหนองกุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิตร บ้านดอนดั่งหมู่ที่1 ไปบ้านหนองกุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไปโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายจันสี พฤษการณ์ ไปหนองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง