วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านแม่หยัด บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านแม่ติ๋ม บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุในงานพิธีการและวันสำคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง