วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ช่วงปิดภาคเรียน) จำนวน 1 โครงการ
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางอีซูซุ ทะเบียน กท 1662 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง