วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่บ้านไปวัดป่าพรหมประชานิมิตร บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านแม่เขียนไปโคกขวาง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านแม่สี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรือนผลิตอิฐบล็อคเป็นอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-0015 (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง