วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2565 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) และปิดภาคเรียนที่ 1-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสำนักสงฆ์หลวงพ่อสำลีไปบ้านหนองแวงน้อย บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดทองประสาน-สวนเกษตรชุมชน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ่อพัก คสล. บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทิศตะวันออกหน้าบ้านนายอุดม แสงลุน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง