วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ FROD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) และช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 16 พฤษภาคม 2566) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ไปโคกอีเฮี่ยน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยและถนนภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 5 หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 และบ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยและถนนภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 5 หมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนหนองสองห้อง - บ้านไผ่ ไปข้างวัดพัฒนาราม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง