วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าร้านค้าประชารัฐหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสำลีไปบ้านหนองแวงน้อย บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าวพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถพร้อมประดับตกแต่งของดีตำบลดอนดั่ง/อัตลักษณ์ ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์พร้อมประดับตกแต่งของดีตำบลดอนดั่ง/อัตลักษณ์ ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง