วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน ผห 569 ขอนแก่น รหัส 001-63-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2567 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2567) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองสองห้อง-นาเชือก เข้าบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง