วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 774 ชุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโต่น มูลไธสง ไปวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเรียบคันคูลำห้วยวังยุ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่่อมแซมพร้อมลอกท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูโคกหนองหมาจอก บ้านิหนแร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังม่วง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง