วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยวังยูง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายปั๊มน้ำมันเก่า-นาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบลำห้วยลำดวน นานายบัวผัน วัดทุ่งใหญ่-นานายมานิต จำปาแก้ว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง