วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ่อพัก คสล. บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทิศตะวันออกหน้าบ้านนายอุดม แสงลุน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยหน้าประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านแม่ตุย จินดา บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท นานายสุพี-นานายสมเกียรติและนานายนิคม-นาพ่อทวี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนบ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง