วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุในงานพิธีการและวันสำคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนัดปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง