วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง รหัส 420-62-0015 และ รหัส 420-62-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง