วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI xerox รหัส 417-64-0004 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 19 วันทำการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูลำห้วยภายในตำบลดอนดั่ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง