วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนายบุญถิ่น ไปบ้านชาดใหญ่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ขนาดผิจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้น คสล.ที่ไม่น้อยกว่า 374.50 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านแม่ทอง บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ขนาดผิจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 29 หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด
2  ต.ค. 2566
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
2  ต.ค. 2566
ค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง