วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
2  ต.ค. 2566
ค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม วัดระยะทาง 9,999.99 เมตร สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง