วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง