วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านรองประภาส ประไพรถึงบ้านนางสมหวัง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ) กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง