วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด)
9  ต.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด)
9  ต.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)
9  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ(สำนักปลัด)
9  ต.ค. 2566
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ครภัณฑ์ประภเทต่างๆ(สำนักปลัด)
9  ต.ค. 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)