วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรือนผลิตอิฐบล็อคเป็นอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-0015 (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านแม่หยัด บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้านแม่ติ๋ม บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กู้ชีพ) ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ผก 2701 ขอนแก่น รหัส 001-51-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง