วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2567 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2567) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่จันทร์ โคตรเสนา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลาประชาคมไปดอนปู่ตา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้านพ่อพล ภูศรีฤทธิ์-ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมูที่ 2 บ้านกระหนวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมูที่ 2 บ้านกระหนวน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.103-001 สายบ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 บ้านกระหนวน -บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านกระหนวน ตำบลดอนดั่ง