องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง    เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ   ยึดหลักธรรมมาภิบาล  ก้าวทันเทคโนโลยี  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

2.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

3.       พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

4.       พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

5.       พัฒนาเครือข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

6.       ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน

8.       พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน