องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด
 
นางสุพรรษา    แก้วคุณ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเจติยา นมัสไธสง

นางสาวสุปราณี บุตรโพธิ์

พ.จ.อ.จิรศักดิ์ คงบัว
บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวนิดา เทียบแก้ว

นางวิไลวรรณ ฉัตรพูนกุล
นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

นางสาวประภาพร ศรเทพา

ว่าง
 

เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร  

 
ว่าง
นางสาวอมรรัตน์     ธรรมกัณหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถ

 

นายสมบัติ  ขำผา
นายวันชัย วัดวาปี
นางเตือน   พรมจุ้ยพะเนา
นักการภารโรง
แม่บ้าน